bybofftop.jpg (12723 bytes)

Chipping Sparrow - Spizella passerina

JSC0090.jpg (218123 bytes)
 
goback.jpg (3010 bytes)