bybofftop.jpg (12723 bytes)

Chipping Sparrow - Spizella passerina

JS000205.jpg (190837 bytes)
 
goback.jpg (3010 bytes)