bybofftop.jpg (12723 bytes)

Chipping Sparrow - Spizella passerina

JS000441.jpg (286991 bytes)
 A nice Chipping Sparrow greeting?
goback.jpg (3010 bytes)