bybofftop.jpg (12723 bytes)

American Goldfinch - Carduelis tristis

Js001809.jpg (154005 bytes)
American Goldfinch Female
goback.jpg (3010 bytes)