bybofftop.jpg (12723 bytes)

American Goldfinch - Carduelis tristis

JS000753.jpg (209642 bytes)
American Goldfinch Female
goback.jpg (3010 bytes)