bybofftop.jpg (12723 bytes)

Hairy Woodpecker - Picoides villosus

JS002582.jpg (209116 bytes)

goback.jpg (3010 bytes)